Produkcija i organizacija

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici osnovan je 1994. godine odlukom Skupštine grada Subotice kao stalna manifestacija međunarodnog karaktera čiji zvanični program čini izbor domaćih i inostranih predstava za decu uzrasta do osamnaest godina. Održava se svake godine u poslednjoj nedelji septembra, tokom šest dana.

Ciljevi koji su postavljeni prilikom osnivanja postali su okosnica daljeg razvoja Festivala, a to su:

 • da se na Festivalu prikažu najvrednija i umetnički najrelevantnija scenska ostvarenja iz domaće i međunarodne produkcije za decu;
 • da doprinese promociji novih i afirmaciji ostvarenih kulturnih vrednosti na međunarodnom planu;
 • da zbližava razne narode i čuva specifičnosti svakog jezika i različitosti svake kulture kao izvora našeg zajedničkog bogatstva;
 • da razvija želje za međusobnim upoznavanjem;
 • da vrši razmenu iskustava i stvara kreativna prijateljstva;
 • da afirmiše pozorišni život za decu i kulturu uopšte;
 • da omogući publici Srbije raznorodne međunarodne programe za decu i mladu publiku različitih uzrasta i različitog socijalnog stanja.

Festival kao kulturno-poslovna manifestacija, pored osnovne delatnosti u delokrugu rada ima i:

 • proizvodnju i plasman pozorišnih ostvarenja;
 • organizaciju gostovanja pozorišnih grupa i ansambala iz zemlje u inostranstvu i iz inostranstva na području Srbije;
 • organizaciju edukacije kadrova raznih profila za potrebe pozorišta za decu putem seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja;
 • izdavačku delatnost;
 • izložbenu delatnost.

Sredstva za održavanje Međunarodnog festivala pozorišta za decu obezbeđuju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine i Skupština grada Subotice, dok značajnu podršku pružaju ambasade, strani kulturni centri, donatori i sponzori.

Međunarodni festival pozorišta za decu nema status pravnog tela, a njegova produkcija poverena je Otvorenom univerzitetu Subotica.

Festivalom upravljaju Savet i direktor Festivala. Savet broji devet članova, od čega tri imenuje osnivač, tri Ministarstvo kulture Republike Srbije, dva Pokrajinski sekretarijat za kulturu, a jedno mesto u Savetu rezervisano je za predstavnika strateškog partnera Festivala. Mandat članova Saveta traje četiri godine, s pravom biranja na više izbornih mandata.

Savet Festivala na svojoj konstitutivnoj sednici iz svojih redova bira predsednika i potpredsednika Saveta. Direktora i selektora Festivala na mandatni period od četiri godine imenuje Savet, a na predlog izvršnog producenta.

Program Festivala održava se na raznim gradskim lokacijama, u pozorištima, bioskopskim dvoranama, školama, galerijama, na otvorenom, ali i van grada, u raznim mestima širom Srbije i van njenih granica, u susednoj Mađarskoj.